លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

លក់ ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង

320.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2147331