លក់ ដីទ្បូ Ponhea Kraek
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Kraek

លក់ ដីទ្បូ
Ponhea Kraek Kandaol Chrum

លេខកូដយោង

$ 38 / m²

លក់ ដីទ្បូ Ponhea Kraek Kandaol Chrum

សង្ខេប

  • លេខយោង 2150460

Similar properties