លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

$ 58,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2150462