លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey
លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

135.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 2150719