ជួល សណ្ឋាគារ Chamkarmon

ជួល សណ្ឋាគារ
Chamkarmon Toul Svay Prey 2

លេខកូដយោង

40.000 $ / ខែ

ជួល សណ្ឋាគារ Chamkarmon Toul Svay Prey 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2152520