ជួល សណ្ឋាគារ Chamkarmon

ជួល សណ្ឋាគារ
Chamkarmon Toul Svay Prey 2

លេខកូដយោង

$ 40,000

ជួល សណ្ឋាគារ Chamkarmon Toul Svay Prey 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2152520