លក់ ផ្ទះល្វែង 7 Makara

លក់ ផ្ទះល្វែង
7 Makara Ou Ruessei 1

លេខកូដយោង

$ 1,500,000

លក់ ផ្ទះល្វែង 7 Makara Ou Ruessei 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2152931

Similar properties