លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Olympic

លេខកូដយោង

130.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Olympic

សង្ខេប

  • លេខយោង 2153565