លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Olympic

លេខកូដយោង

$ 130,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Olympic

សង្ខេប

  • លេខយោង 2153565