ជួល ផ្ទះ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

$ 1,500

ជួល ផ្ទះ Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 2156115
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

Similar properties