ជួល ការិយាល័យ
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

4.500 $

ជួល ការិយាល័យ Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2168772
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២