លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Ban Lung

លេខកូដយោង

10000 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Ban Lung

សង្ខេប

  • លេខយោង 2176961
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²

Similar properties