លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima

លក់ ដីទ្បូ
Mondol Seima Pak Khlang

លេខកូដយោង

8095 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima Pak Khlang

សង្ខេប

  • លេខយោង 2176999
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 8095 m²

Similar properties