លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima
លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima

លក់ ដីទ្បូ
Mondol Seima Pak Khlang

លេខកូដយោង

8095 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Mondol Seima Pak Khlang

សង្ខេប

  • លេខយោង 2176999
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 8095 m²

Similar properties