លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Stueng Mean chey

លេខកូដយោង

$ 180,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Stueng Mean chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2190858