លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong

លក់ ដីទ្បូ
Prasat Bakong Ballangk

លេខកូដយោង

13533 m²

$ 8 / m²

លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong Ballangk

សង្ខេប

  • លេខយោង 2195796
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 13533 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

Similar properties