លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong
លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong

លក់ ដីទ្បូ
Prasat Bakong Ballangk

លេខកូដយោង

13533 m²

8 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong Ballangk

សង្ខេប

  • លេខយោង 2195796
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 13533 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

Similar properties