លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork
លក់ ផ្ទះ Toul Kork

លក់ ផ្ទះ
Toul Kork Boeung Salang

លេខកូដយោង

$ 180,000

លក់ ផ្ទះ Toul Kork Boeung Salang

សង្ខេប

  • លេខយោង 2200801