លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo

លក់ ដីទ្បូ
Russey Keo Tuol Sangke

លេខកូដយោង

4250 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Russey Keo Tuol Sangke

សង្ខេប

  • លេខយោង 2200847
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4250 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត