លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo
លក់ ដីទ្បូ Russey Keo

លក់ ដីទ្បូ
Russey Keo Tuol Sangke

លេខកូដយោង

4250 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Russey Keo Tuol Sangke

សង្ខេប

  • លេខយោង 2200847
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4250 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត