ជួល ផ្ទះ Chbar Ampov

ជួល ផ្ទះ
Chbar Ampov Kbal Kaoh

លេខកូដយោង

7 បន្ទប់

$ 5,000

ជួល ផ្ទះ Chbar Ampov Kbal Kaoh

សង្ខេប

  • លេខយោង 2220997
  • បន្ទប់ 7 បន្ទប់

Similar properties