លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Krang Thnong

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

120.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Krang Thnong

សង្ខេប

  • លេខយោង 2226832
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់