លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Krang Thnong

លេខកូដយោង

$ 135,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Krang Thnong

សង្ខេប

  • លេខយោង 2227002