លក់ វីឡា Russey Keo

លក់ វីឡា
Russey Keo Chrang Chamres 2

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

138.000 $

លក់ វីឡា Russey Keo Chrang Chamres 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2227024
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

Similar properties