ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok

ជួល ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

750 $

ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2237359
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

Similar properties