លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal

លក់ ដីទ្បូ
Khsach Kandal Puk Ruessei

លេខកូដយោង

2 ha

16 $

លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal Puk Ruessei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2237364
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2 ha