លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal

លក់ ដីទ្បូ
Khsach Kandal Puk Ruessei

លេខកូដយោង

2 ha

$ 16

លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal Puk Ruessei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2237364
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2 ha