លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh

លក់ ផ្ទះល្វែង
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង

$ 500,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • លេខយោង 2240259