លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chroy Changvar Preaek Lieb

លេខកូដយោង

103 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Preaek Lieb

សង្ខេប

  • លេខយោង 2250943
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 103 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី១៦ ជាន់ / 3