លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Prek Pnov Preaek Pnov

លេខកូដយោង

280 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Prek Pnov Preaek Pnov

សង្ខេប

  • លេខយោង 2255487
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 280 m²

Similar properties