លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Por Sen Chey Chaom Chau

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

$ 70,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 2287040
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

Similar properties