លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Phsar Depou III

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

$ 350,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork Phsar Depou III

សង្ខេប

  • លេខយោង 2291934
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

Similar properties