លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Meanchey Stueng Mean chey 2

លេខកូដយោង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey Stueng Mean chey 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2319132
  • ជាន់ ជាន់ទី១

Similar properties