លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Por Sen Chey

លេខកូដយោង

1 បន្ទប់

28 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2329921
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 28 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 28 m²