លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Por Sen Chey Kakap

លេខកូដយោង

28 បន្ទប់

$ 360,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey Kakap

សង្ខេប

  • លេខយោង 2358219
  • បន្ទប់ 28 បន្ទប់

Similar properties