លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Srah Chak

លេខកូដយោង

$ 620,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Srah Chak

សង្ខេប

  • លេខយោង 2385234

Similar properties