ជួល អគារ Sen Sok

ជួល អគារ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

45 បន្ទប់

2.100 $ / ខែ

ជួល អគារ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2388765
  • បន្ទប់ 45 បន្ទប់

Similar properties