លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង

2.500 $ / m²

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2394347