លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Russey Keo Tuol Sangkae 1

លេខកូដយោង

$ 1,550 / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Russey Keo Tuol Sangkae 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2394351