លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

$ 520 / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2394359