លក់ ផ្ទះ Meanchey

លក់ ផ្ទះ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

26 បន្ទប់

820.000 $

លក់ ផ្ទះ Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 2397780
  • បន្ទប់ 26 បន្ទប់

Similar properties