លក់ វីឡា Chroy Changvar

លក់ វីឡា
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

560.000 $

លក់ វីឡា Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 2412145
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

Similar properties