ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh

ជួល អគារ
Daun Penh Phsar Chas

លេខកូដយោង

34 បន្ទប់

18.000 $ / ខែ

ជួល អគារ Daun Penh Phsar Chas

សង្ខេប

  • លេខយោង 2434684
  • បន្ទប់ 34 បន្ទប់

Similar properties