លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok

លក់ ផ្ទះ
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

14 បន្ទប់

119.000 $

លក់ ផ្ទះ Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 2447285
  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់

Similar properties