លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok

លក់ ផ្ទះ
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

14 បន្ទប់

$ 119,000

លក់ ផ្ទះ Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 2447285
  • បន្ទប់ 14 បន្ទប់

Similar properties