លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

159.6 m²

$ 120,000

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 2449023
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 159.6 m²