លក់ វីឡា Chamkarmon
លក់ វីឡា Chamkarmon
លក់ វីឡា Chamkarmon
លក់ វីឡា Chamkarmon
លក់ វីឡា Chamkarmon

លក់ វីឡា
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

$ 4,500,000

លក់ វីឡា Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2461106

Similar properties