លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Phsar Daeum Kor

លេខកូដយោង

$ 600,000

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Phsar Daeum Kor

សង្ខេប

  • លេខយោង 2479956

Similar properties