លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh

លក់ ផ្ទះល្វែង
Daun Penh Boeng Reang

លេខកូដយោង

$ 450,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Boeng Reang

សង្ខេប

  • លេខយោង 2491148

Similar properties