លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

$ 45,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2491278
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់