លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

$ 180,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2493392
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់