លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov

លក់ ដីទ្បូ
Chbar Ampov Kbal Kaoh

លេខកូដយោង

1056 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov Kbal Kaoh

សង្ខេប

  • លេខយោង 2493413
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1056 m²