លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal

លក់ ផ្ទះ
Khsach Kandal Puk Ruessei

លេខកូដយោង

10 បន្ទប់

200 m²

150.000 $

លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal Puk Ruessei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2499173
  • បន្ទប់ 10 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²

Similar properties