លក់ ផ្ទះ Ta Khmau
លក់ ផ្ទះ Ta Khmau

លក់ ផ្ទះ
Ta Khmau Kampong Samnanh

លេខកូដយោង

150.000 $

លក់ ផ្ទះ Ta Khmau Kampong Samnanh

សង្ខេប

  • លេខយោង 2499400

Similar properties