លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Por Sen Chey Chaom Chau 1

លេខកូដយោង

2 បន្ទប់

$ 70,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey Chaom Chau 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2503207
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

Similar properties