លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

លក់ ដីទ្បូ
Sihanoukville Sangkat Bei

លេខកូដយោង

1800 m²

$ 1,800

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville Sangkat Bei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2505568
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1800 m²