លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

លក់ ដីទ្បូ
Sihanoukville Sangkat Bei

លេខកូដយោង

1800 m²

1.800 $

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville Sangkat Bei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2505568
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1800 m²