លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon
លក់ ផ្ទះ Chamkarmon

លក់ ផ្ទះ
Chamkarmon Tumnob Tuek

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

$ 800,000

លក់ ផ្ទះ Chamkarmon Tumnob Tuek

សង្ខេប

  • លេខយោង 2530284
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

Similar properties